Manacor
Ple extraordinari
2 DE MARÇ DE 2019 a les 09:15:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens.
manacor.org 20/03/2019 - 12:13:00

Ple extraordinari 22.març.2019

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 22 DE MARÇ DE 2019

Es convoca, per indicació de la batlessa, la sessió Extraordinària número PLE2019/5 de Ple de l’Ajuntament que es farà el 22/03/2019 a les 09:15:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens, amb l’ordre del dia següent:

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES

Àrea d’Economia i Recursos Humans

Únic. PRP2019/81. Proposta de la delegada de Recursos Humans d’aprovació de conveni de col·laboració entre l’EBAP i l’Ajuntament de Manacor de la delegació de competència per a la convocatòria i gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia (II Procés Unificat de Policia Local)

Manacor, a la data de la signatura electrònica

La secretària general acctal.

Isabel M. Fuster Fuster

 

Reciente
Visto
Comentado