Son Servera
Ple Ordinari
16 / de juliol / 2020 a les 13:00 Lloc SALA DE PLENS
sonservera.es 14/07/2020 - 08:47:13
Expedient núm.:
Òrgan col·legiat:
PLE/2020/7
Ple
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària
Data i hora
16 / de juliol / 2020 a les 13:00
Lloc
SALA DE PLENS
No admet participació a distància
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, 21 de maig de 2020.
2. Expedient 2233/2019. Proposta d'aprovació del conveni interadministratiu de
cooperació entre l’Ajuntament d’Artà i l’Ajuntament de Son Servera per a l’autorització administrativa, licitació, execució i promoció del “Projecte per a la creació i posada en funcionament del sender de Gran Recorregut East Mallorca”.
3. Expedient 1706/2020. Proposta d'aprovació del Conveni entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l’Ajuntament de Son Servera per dur a terme la posada en comú de recursos econòmics necessaris per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, dels autònoms afectats directament per la COVID-19.
4. Expedient 3330/2019. Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de les Illes Balears i l'Ajuntament de Son Servera per a la gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària.
5. Expedient 756/2020. Proposta d’aprovació del nomenament del Jutge de Pau titular i del Jutge de Pau substitut.
6. Expedient 1693/2020. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial del T.M. de Son Servera.
7. Expedient 1393/2020. Proposta d’aprovació de la derogació de l'Ordenança reguladora de la circulació de determinats vehicles i aparells pel municipi de Son Servera.
8. Expedient 1847/2020. Proposta d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de servei d’assistència al Centre d’Estades Diürnes de Son Servera.
9. Expedient 1699/2020. Proposta d’aprovació del calendari de festes locals de Son
  Ajuntament de Son Servera
Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 (Illes Balears). Tel. 971567002. Fax: 971568101
Codi Validació: AHELGEWDD5GSPPKTE5ZJDNMW5 | Verificació: https://sonservera.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2
 Ajuntament de Son Servera
 
Servera per a l’any 2021.
10.Expedient 1675/2020. Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Son
Servera a la Xarxa d'Entitats Locals per desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030. 11.Expedient 1861/2020. Proposta d'aprovació del canvi de membre de la Comissió
Informativa Especial de seguiment del contracte de la gestió del servei públic local de gestió de les instal·lacions esportives i centre poliesportiu Es Pinaró del T.M. de Son Servera.
12.Expedient 1666/2020. Proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2020.
13.Expedient 1822/2020. Proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 5/2020.
14.Expedient 1870/2020. Proposta d'aprovació de la modificació de Crèdit.
15.Expedient 1804/2020. Proposta d'aprovació de la Declaració Institucional en relació al
col·lectiu LGTBI.
16.Expedient 1896/2020. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de Crèdit
11/2020.
17.Expedient 1859/2020. Proposta d'aprovació de la modificació del Reglament i Normes
de règim intern del Centre d’estades Diürnes del carrer de na Joana Roca, número 59
de Son Servera.
18.Expedient 1654/2020. Tema d'urgència. Proposta s'aprovació del text del conveni
marc de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera que regirà la gestió de les subvencions a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’illa de Mallorca.
B) Activitat de control
1. Assabentat de les actes de la Junta de Govern Local, 20/05/2020, 03/06/2020, 17/06/2020 i 01/07/2020.
2. Assabentat resolucions de Batlia, de la 2020-0580 a la 2020-0774.
C) Mocions
D) Precs i preguntes
 
CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
 
Reciente
Visto
Comentado