Son Servera
Ple ordinária
18 / de març / 2021 a les 13:00
sonservera.es 16/03/2021 - 10:12:47

Ajuntament de Son Servera 

COMUNICACIÓ 

 

Expedient núm.: 

Òrgan col·legiat: 

PLE/2021/4

Ple 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria 

Ordinària

Data i hora 

18 / de març / 2021 a les 13:00 

Forma 

Mitjans telemàtics
Admet participació a distància, es pot connectar mitjanc
̧ant: «A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://sonservera.eadministracio.cat»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva 

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, 21 de gener de 2021, 16 de febrer de 2021 i 25 de febrer de 2021. 
  2. Expedient 491/2021. Proposta d'aprovació de la modificació del responsable del contacte de gestió del servei públic local de gestió de les instal·lacions esportives i centre poliesportiu Es Pinaró del terme municipal de Son Servera. Expedient de contractació núm. 16-2013. 
  3. Expedient 712/2021. Proposta d’aprovació de la modificació de les retribucions dels càrrecs de la Corporació. 
  4. Expedient 2458/2019. Proposta d'aprovació del nomenament dels representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats del conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament i el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca per a l’execució de les obres del projecte de Reurbanització i millora del Passeig Marítim de Cala Millor - Cala Bona entre els carrers de Pula i del Comellar Fondo (tram II). 
  5. Expedient 2460/2019. Proposta d'aprovació del nomenament dels representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats del conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament i el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca per a l’execució de les obres del projecte de Millora d'infraestructures i embelliment del carrer de Sant Antoni i la plaça Nova. 
  6. Expedient 264/2021. Proposta d'aprovació del text del conveni de col·laboració entre 

 

l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Son Servera per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics. 

  1. Expedient 693/2021. Proposta d'aprovació de l'expedient extrajudicial de crèdit REC 2/2021. 
  2. Expedient 343/2021. Proposta d’aprovació a l’adhesió de l’Ajuntament de Son Servera a la Declaració institucional amb motiu de la celebració del dia mundial contra el càncer. 
  3. Expedient 704/2021. Proposta d'aprovació a l'adhesió de l'Ajuntament de Son Servera a la Declaració Institucional del 8 de març, Dia Internacional de la Dona 2021. 

10.Expedient 809/2021. Moció que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament de Son Servera per al suport al moviment «SOS TURISME» i les seves reivindicacions. 11.Expedient 810/2021. Moció que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament de Son 

Servera per fer modificacions normatives que permetin als ajuntaments reduir taxes i 

imposts.
12.Tema d'urgència. Expedient 748/2021. Proposta d'aprovació del text del Conveni de 

col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera per dur a terme actuacions d’inversió. 

B) Activitat de control 

13.Assabentat de la comunicació tramesa pel portaveu del grup municipal On Son Servera – El Pi, relativa a la renúncia a percebre l’assignació mensual establerta per als Grups Polítics Municipals i per a cada regidor del Grup. Expedient 703/2021. 

14.Assabentat de les actes de la Junta de Govern Local, 13/01/2021, 27/01/2021, 10/02/2021 i 24/02/2021. 

15.Assabentat de les resolucions de Batlia, de la 2021-0046 a la 2021-0379. 

C) Mocions
D) Precs i preguntes 

Reciente
Visto
Comentado